สีสัน ชูสง่า, และ ปัญญาใสโสภณ ธณกร. 2020. “ผลของโปรแกรมความรู้แจ้งแตกฉานด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 6 (2). Bangkok, Thailand:155-69. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251438.