นพพลกรัง โชติรส, โต๊ะสิงห์ ณัฐกร, และ กุมผัน ทิพย์สุดา. 2020. “การจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชน เทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 6 (2). Bangkok, Thailand:170-83. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251439.