สมุทรรัตน์ พิมพ์บุญญา. 2020. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 6 (2). Bangkok, Thailand:199-210. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251444.