หูไธสง นุสรา, และ หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ นาฎนภา. 2022. “ประสิทธิภาพของโปรแกรมการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรสวนยางพารา อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 7 (2). Bangkok, Thailand:116-31. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251537.