ประจิตร จารุจิต, เมธาบุตร ชวิศ, สำราญ ปัทมา, วาจามั่น จันทร์จิรา, เพ็ญจันทร์ ปัทมา, ยางเครือ ธนวัฒน์, และ คล้ายพึ่ง วราภรณ์. 2022. “การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมพวง โดยใช้หลักการพื้นฐานของลีนและการเว้นระยะห่างทางกายภาพ”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 8 (1). Bangkok, Thailand:18-37. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/252035.