จำปาหวาย สุพัฒน์, และ นุกาศ อุทัยวรรณ. 2021. “ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 7 (1). Bangkok, Thailand:18-31. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/252501.