ดุริยะสาย นิธิมา. 2021. “การเปรียบเทียบการผุเพิ่มและการคงอยู่ภายหลังการบูรณะฟันกรามน้ำนมด้วยวิธี SMART ระหว่างการบูรณะฟัน Class I และ Class II”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 7 (1). Bangkok, Thailand:45-59. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/252504.