ชัยจันทร์ สมชาย. 2022. “ชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 8 (1). Bangkok, Thailand:5-17. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/252772.