สารจันทึก ทรงวุฒิ. 2022. “ผลการประเมินปัญหาการใช้ยาและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยการเยี่ยมบ้านแบบ INHOMESSS ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 7 (2). Bangkok, Thailand:233-47. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/253086.