วัชราธร ธนันรักษ์, ภาโนมัย ณิตชาธร, พาจันทร์ ธีรศักดิ์, และ เจริญชีวะกุล ชาตรี. 2022. “ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้กัญชาทางการแพทย์ ของผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 8 (1). Bangkok, Thailand:49-67. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/253291.