บารมี แสงนภา, และ จันทรวิวัฒน์ ทยาวีร์. 2022. “ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่องกลุ่มยาจิตเวชต่อนักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 7 (2). Bangkok, Thailand:184-97. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/253513.