จ่างโพธิ์ สังวาล. 2022. “การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 7 (2). Bangkok, Thailand:165-83. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/254335.