สู่สุข สายชล. 2022. “การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 7 (2). Bangkok, Thailand:215-32. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/255020.