มาลา มนัสพงษ์. 2022. “ผลของโปรแกรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการควบคุมและกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ของ อสม.หมอประจำบ้าน อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ: -”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 8 (1). Bangkok, Thailand:113-24. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/256155.