เอกสันติ ธวัชชัย, สีดาหัส จิราเจต, ขวัญสูงเนิน ปิยะพร, พ่วงกลาง พิมพ์ประไพ, และ ยุพา พัชรินทร์. 2023. “พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 8 (2). Bangkok, Thailand:60-73. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/257929.