ภัสสรานนท์ กันต์กมล, พิมดา ภรณ์ทิพย์, และ บุญบำเรอ สุนทร. 2022. “ผลกระทบต่อสุขภาพของการสัมผัสไนตรัสออกไซด์ในบุคลากรทางการแพทย์ห้องผ่าตัด กรณีศึกษาโรงยาบาลตติยภูมิ”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 8 (1). Bangkok, Thailand:97-112. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/258078.