เอกสันติ ธวัชชัย, มหารัชพงศ์ นิภา, รอดจากภัย ยุวดี, และ เทศกะทึก อนามัย. 2023. “การพัฒนาโปรแกรมและผลของโปรแกรมสุขศึกษาและการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแปลงนาข้าว”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 8 (2). Bangkok, Thailand:29-42. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/258094.