แสนสุข จุรี, จันทร์ดา แสงดาว, และ สมตัว นิระมล. 2023. “ผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือนต่อความคงทนของอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตพยาบาล”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 8 (2). Bangkok, Thailand:74-88. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/258339.