บุราคร เจนจิรา, และ เพิ่มปัญญา เชิดศักดิ์. 2023. “เปรียบเทียบผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง (608) ที่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน ในโรงพยาบาลแก้งคร้อ”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 8 (2). Bangkok, Thailand:124-35. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/259806.