บารมี แสงนภา, และ จันทรวิวัฒน์ ทยาวีร์. 2023. “การศึกษาระดับความเครียดและแนวทางจัดการกับความเครียดของผู้ปกครองเด็กออทิสติก ที่เข้ารับการรักษาแผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 9 (1). Bangkok, Thailand:44-61. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/261272.