วงศ์วัฒนอนันต์ วิลาวัลย์. 2023. “อุบัติการณ์ของภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด ลักษณะทางคลินิก และการรักษาในทารกแรกเกิดที่คลอดในโรงพยาบาลปักธงชัย”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 9 (1). Bangkok, Thailand:62-77. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/261466.