กกกระโทก ณัฐวุฒิ, และ งอนสำโรง ชลดา. 2023. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 9 (1). Bangkok, Thailand:115-29. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/261778.