ภัทรภาคินวรกุล อนาวิน. 2024. “ตำรับอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 9 (2). Bangkok, Thailand:58-75. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/261902.