ภิญโญวิวัฒน์ คงฤทธิ์, เพิ่มทองชูชัย นวลฉวี, บำเพ็ญบุญ รังสิมา, และ ด้วงจุมพล นภัค. 2024. “สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่เข้ารับการรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้านในโรงพยาบาลตติยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 9 (2). Bangkok, Thailand:113-32. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/263656.