วันชูเสริม ปาริชาติ, และ พานเมือง สิวาพร. 2024. “ความเครียดและการจัดการความเครียดในสตรีที่เป็นความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ชนิดรุนแรง ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล: บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 9 (2). Bangkok, Thailand:5-18. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/264672.