กิ่งแก้ว จินตนา, โพธิ์ชัย ศิวิไล, บุญมาก ณัฐธยาน์, และ โชติกุญชร วิริยะ. 2024. “กระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้ในการวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีหลังผ่าตัดใส่ท่อระบายทางเดินน้ำดีผ่านผิวหนัง”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 9 (2). Bangkok, Thailand:19-31. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/265945.