[1]
เอกสันติ ธ. และ ยุพา พ., “พฤติกรรมการเลี้ยงดูวัยรุ่นของผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร”, journalkorat, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 53–63, ธ.ค. 2018.