[1]
เจริญสันติสุข น. และ เรืองรัตนตรัย ว., “ความคิดเห็นของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ต่อตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561”, journalkorat, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 46–59, มิ.ย. 2019.