[1]
สุวรรณรัตน์ จ. และ ปัญญาใส ก., “ประสิทธิภาพของรูปแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิง”, journalkorat, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 60–71, มิ.ย. 2019.