[1]
คงฉันท์มิตรกุล ว. และ กาสนิท ค., “สถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทยในจังหวัดนครราชสีมา”, journalkorat, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 53–66, ธ.ค. 2019.