[1]
ภู่กลาง อ., ทองตื้อ น., จงสมจิตร จ., และ พลยง ฌ. ป., “ปัจจัยที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจจากการทำงานชุบทองแบบครัวเรือน ของผู้ประกอบอาชีพในชุมชนเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร”, journalkorat, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 108–120, ธ.ค. 2019.