[1]
ลัดดางาม พ., “การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด”, journalkorat, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 4–15, มิ.ย. 2020.