[1]
จี๋มะลิ ป., ปัญญาใสโสภณ ธ., และ ชื่นใจเรือง พ., “ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ติดเตียง”, journalkorat, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 37–49, ก.พ. 2022.