[1]
มีนาสันติรักษ์ อ. และ ไทยวงษ์ อ., “ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกฉานทางสุขภาพในการดูแลเท้ากับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน”, journalkorat, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 32–44, ธ.ค. 2020.