[1]
ยวดยิ่ง ว. ., “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพฟันเทียม ประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากกับความสุขในการใช้ฟันเทียมของผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก”, journalkorat, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 58–75, ธ.ค. 2020.