[1]
เพชรมะดัน น. . และ ศรีตระกูล ร. ., “การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตด้านอายุรกรรม โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”, journalkorat, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 140–154, ธ.ค. 2020.