[1]
นพพลกรัง โ. ., โต๊ะสิงห์ ณ. ., และ กุมผัน ท. ., “การจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชน เทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ”, journalkorat, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 170–183, ธ.ค. 2020.