[1]
ประจิตร จ., “การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมพวง โดยใช้หลักการพื้นฐานของลีนและการเว้นระยะห่างทางกายภาพ”, journalkorat, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 18–37, ก.ย. 2022.