[1]
ดุริยะสาย น., “การเปรียบเทียบการผุเพิ่มและการคงอยู่ภายหลังการบูรณะฟันกรามน้ำนมด้วยวิธี SMART ระหว่างการบูรณะฟัน Class I และ Class II”, journalkorat, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 45–59, ส.ค. 2021.