[1]
สารจันทึก ท., “ผลการประเมินปัญหาการใช้ยาและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยการเยี่ยมบ้านแบบ INHOMESSS ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี”, journalkorat, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 233–247, ก.พ. 2022.