[1]
จ่างโพธิ์ ส., “การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”, journalkorat, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 165–183, ก.พ. 2022.