[1]
สารจันทึก ท. และ อนุรัตน์พานิช ล., “ผลลัพธ์ทางคลินิกการติดตามการใช้ยารักษาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นไลน์ ”, journalkorat, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 38–48, ก.ย. 2022.