[1]
มาลา ม. . ., “ผลของโปรแกรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการควบคุมและกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ของ อสม.หมอประจำบ้าน อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ: -”, journalkorat, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 113–124, ก.ย. 2022.