[1]
เอกสันติ ธ., สีดาหัส จ., ขวัญสูงเนิน ป., พ่วงกลาง พ., และ ยุพา พ., “พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”, journalkorat, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 60–73, ม.ค. 2023.