[1]
ภัสสรานนท์ ก., พิมดา ภ. ., และ บุญบำเรอ ส. . ., “ผลกระทบต่อสุขภาพของการสัมผัสไนตรัสออกไซด์ในบุคลากรทางการแพทย์ห้องผ่าตัด กรณีศึกษาโรงยาบาลตติยภูมิ”, journalkorat, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 97–112, ก.ย. 2022.