[1]
เอกสันติ ธ., มหารัชพงศ์ น., รอดจากภัย ย., และ เทศกะทึก อ., “การพัฒนาโปรแกรมและผลของโปรแกรมสุขศึกษาและการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแปลงนาข้าว”, journalkorat, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 29–42, ม.ค. 2023.