[1]
แสนสุข จ., จันทร์ดา แ., และ สมตัว น., “ผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือนต่อความคงทนของอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตพยาบาล”, journalkorat, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 74–88, ม.ค. 2023.