[1]
บุราคร เ. และ เพิ่มปัญญา เ., “เปรียบเทียบผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง (608) ที่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน ในโรงพยาบาลแก้งคร้อ”, journalkorat, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 124–135, ม.ค. 2023.