[1]
บารมี แ. . และ จันทรวิวัฒน์ ท. ., “การศึกษาระดับความเครียดและแนวทางจัดการกับความเครียดของผู้ปกครองเด็กออทิสติก ที่เข้ารับการรักษาแผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์”, journalkorat, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 44–61, ก.ค. 2023.