[1]
กกกระโทก ณ. และ งอนสำโรง ช., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา”, journalkorat, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 115–129, ก.ค. 2023.